Skip to content

Handelsbetingelser

Betingelserne tager udgangspunkt i ”salgs- og leveringsbetingelser” for den grafiske branche og finder anvendelse mellem køber og LogoPartner i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne.

1. Tilbud og pris

 1. Tilbud fra LogoPartner er bindende i 14 dage fra afgivelsesdato med mindre andet angives.
 2. Alle tilbud er inkl. levering til én adresse i Danmark med mindre andet er angivet. Tillæg kan forekomme for f.eks. op-bæring og EU-paller.
 3. Alle priser er ekskl. moms.
 4. Alle priser er ekskl. kreative oplæg eller layoutomkostninger, med mindre andet er angivet.
 5. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er LogoPartner berettiget til at kræve betaling for:
  • Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale som køber leverer, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
  • Ekstraarbejde som følge af at køber rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at produktionsarbejdet er påbegyndt.
  • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
  • Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med køber efter aftalens indgåelse. F.eks. ved pludselige hastesager.
  • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
  • Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet købers forhold.

2. Ordre

 1. Aftale er indgået, når købers accept af tilbud er modtaget af LogoPartner.
 2. Annullering af ordrer accepteres, hvis ordreproduktionen endnu ikke er påbegyndt.
 3. Hvis ordren på afbestillingstidspunktet har fået påført omkostninger til f.eks. layout, klichéer, trykplader, råvarer eller andet, vil disse blive viderefaktureret til køber.
 4. Er ordreproduktionen påbegyndt kan ordren ikke annulleres.

3. Levering

 1. Levering sker direkte fra producent til køber, med mindre andet aftales.
 2. Levering finder sted på det tidspunkt der aftales mellem køber og LogoPartner, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
  • Bestilleren handling eller undladelse
  • Fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, der beviseligt har foårsager forsinkelse eller beskadiget produktionen
  • I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art
  • I øvrigt enhver omstændighed som LogoPartner ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.
 3. Ved disse forsinkelser har LogoPartner ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
 4. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af LogoPartners leveringsforpligtelser fordyres, er LogoPartner forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt køberen erklærer at holde LogoPartner skadesløs ved at betale den beregnede merpris.
 5. Over- underlevering kan forekomme. Dog maksimalt med +/- 10% af det bestilte antal. Køber faktureres for det leverede antal.
 6. Leveringstider angivet på hjemmesiden samt i tilbud er omtrentlige.

4. Forsinkelse

 1. Indtræder forsinkelse, er køber med det af pkt. 3.2 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidigt med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

5. Betaling

 1. Netto 14 dage fra fakturadato.
 2. Betales fakturaen ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales fakturaen fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på DKK 150,00. Der sendes op til fem rykkere á kr. 150,00 med 10 dage imellem.
 3. Lagerførte varer forudbetales af kunden og leveringsomkostninger aftales nærmere.

6. Mangler

 1. LogoPartner har intet ansvar for fejl, som køber ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.
 2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke køber til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
 3. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er køber pligtig til at reklamere over dette inden for 3 hverdage efter modtagelse. LogoPartner er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske indenfor rimelig tid. Undlades reklamation eller reklamerer køber for sent, mister køber adgangen til at gøre manglen gældende.

7. Ansvar

 1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har LogoPartner intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes enhver omstændighed som LogoPartner ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.
 2. Køber ejer det trykklare filmateriale samt de klicheer der er købt via LogoPartner. LogoPartner vil som oftest gemme en kopi af købers originalmateriale, men det er købers ansvar at arkivere seneste originaler og fremsende trykklart filmateriale ved genbestillinger. Klichéer kan udleveres til køber for købers regning.
 3. Det er købers ansvar at indhente tilladelse til anvendelse af logoer, tekster, billeder m.v. LogoPartner kan ikke drages til ansvar for købers manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af hhv. fonte, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, som kan være underkaste t tredjemands rettigheder.
 4. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede, hæfter LogoPartner ikke for købers driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af købers retsforhold over for tredjemand.

8. Værneting

 1. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for voldgift og bedømmelse efter danske lovgivning.